Regulamin programu

Zasady korzystania
z programu „Uroda bez Tabu”

§1 O nas

 1. Niniejszy regulamin akcji „Uroda bez Tabu” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w programie „Uroda bez Tabu” – zasady rejestracji oraz korzystania ze wszystkich korzyści oferowanych zarejestrowanym Uczestnikom programu.
 2. Organizatorem Akcji jest Beauty Relations Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242811182, REGON: 365667448, wpisana do KRS pod numerem: 642532 – Właściciel serwisów WirtualnaKlinika.pl i UrodabezTabu.pl – dalej zwany Organizatorem.
 3. Program „Uroda bez Tabu” jest programem eksperckim, w którym prezentowane są treści informacyjne dostępne dla wszystkich Użytkowników strony UrodabezTabu.pl. Osoby, które chcą skorzystać z dodatkowych korzyści (funkcjonalności) programu, takich jak zgłoszenie chęci udziału w darmowym zabiegu czy skorzystanie ze zniżki, muszą być zarejestrowane w programie i posiadać swoje konto, stając się tym samym Uczestnikami programu.

§2 Warunki rejestracji w programie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji i kliknięcia w link potwierdzający wysłany automatycznie na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej  – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z programu „Uroda bez Tabu” pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, miasto.
 2. Uczestnik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach udziału w Programie w razie ich zmiany. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w programie „Uroda bez Tabu”.
 3. Uczestnik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z rejestracji w programie „Uroda bez Tabu” poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: program@urodabeztabu.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warzelnicza 25, 02-355 Warszawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Uczestnika w przypadku gdy mimo wezwania ze strony Organizatora z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Organizatora lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z korzyści, jakie daje program „Uroda bez Tabu”.

§3 Korzyści z udziału w programie „Uroda bez Tabu”

 1. Osoby zarejestrowane w programie „Uroda bez Tabu” mają możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności:
  a) Darmowy zabieg z filmem – możliwość zgłoszenia się na wybrany darmowy zabieg spośród prezentowanych na stronie www.UrodabezTabu.pl w zakładce: https://urodabeztabu.pl/zabiegi/ w zamian za udział w filmie nagrywany podczas wykonywania tego zabiegu – zasady udziału określa §4 niniejszego regulaminu.
  b) Zniżki na wybrane zabiegi – zarejestrowani Uczestnicy mają możliwość skorzystania ze specjalnych zniżek przygotowanych dla „Uroda bez Tabu” przez partnerów programu – zasady korzystania ze zniżek określa §5 niniejszego regulaminu.
  c) Specjalne ankiety i konkursy – zasady określane będą oddzielnymi regulaminami w momencie ogłoszenia konkursu/ankiety.
 2. Korzystanie z korzyści programu „Uroda bez Tabu” jest dostępne bezpłatnie dla każdego Uczestnika. O kolejnych funkcjonalnościach Organizator będzie informować na bieżąco – poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie, przesłanie jej do wszystkich zainteresowanych Uczestników poprzez newsletter Uroda bez Tabu oraz umieszczenie zmian w Regulaminie.

§4 Zgłoszenie na bezpłatny zabieg

 1. W programie „Uroda bez Tabu” w zakładce https://urodabeztabu.pl/zabiegi/ prezentowane są zabiegi, które eksperci programu wykonają bezpłatnie u wybranych Uczestników programu.
 2. W zamian za wykonanie bezpłatnego zabiegu Uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w filmie prezentującym ten zabieg oraz zgodę na udzielenie wizerunku związaną z rozpowszechnianiem tego filmu w celach promocyjnych przez Beauty Relations sp. z o.o. Uczestnik zabiegów będzie zobowiązany przed wykonaniem zabiegu i nagraniem filmu podpisać umowę ze zgodą na wykorzystanie jego wizerunku (w postaci zdjęć z sesji, filmu i innych) przez Beauty Relations sp. z o.o. oraz klinikę, w której zabieg będzie wykonany. Uznajemy, że rozpowszechnianie efektów zabiegów stanowi promocję wizerunku i osoby Uczestnika i jest uznawane za korzyść Uczestnika uzyskiwaną dzięki Organizatorowi i Partnerowi akcji. Uczestnik nie czerpie z niej żadnych korzyści majątkowych.
 3. Zgłoszenia na konkretne zabiegi można wysyłać w terminach wskazanych na stronie UrodabezTabu.pl – w obecnej edycji od 31.07.2018 do 31.10.2018.
 4. Na zabieg mogą się zgłosić wyłącznie osoby zarejestrowane w programie Uroda bez Tabu, po zalogowaniu. Uczestnik może wysłać zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym podaje dodatkowo: numer telefonu oraz wybiera zabieg, w którym chciałby wziąć udział. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany też jest załączyć swoje zdjęcie oraz napisać uzasadnienie, dlaczego to właśnie on jest idealnym kandydatem do wybranego zabiegu. Na tej podstawie jury redakcyjne i specjalista mający wykonać zabieg dokona wstępnej kwalifikacji do zabiegu. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po konsultacji w gabinecie ze specjalistą mającym wykonać zabieg.
 5. Każdy Uczestnik może w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć maksymalnie do 3 zabiegów, z których chciałby skorzystać (w 3 różnych klinikach), ale w razie wyboru – będzie mógł skorzystać tylko z jednego, w jednym gabinecie lub klinice, po odpowiedniej kwalifikacji.
 6. Z osobami wybranymi do zabiegów Organizator skontaktuje się indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie, na kontakt podany w formularzu zgłoszeniowym, w celu umówienia konsultacji i zabiegu połączonego z nagraniem filmu.
 7. W akcji może wziąć udział osoba (dalej: Uczestnik) spełniająca następujące warunki:
  · jest pełnoletnią osobą fizyczną
  · posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  · jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego
  · nie jest pracownikiem ani nie należy do najbliższej rodziny pracowników Organizatora (mąż, żona, dzieci, zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia)
  • jest zarejestrowanym Uczestnikiem programu Uroda bez Tabu.
 8. Mając na uwadze cel programu osoby wybrane do zabiegów nie mogą odsprzedawać ani oddawać udziału w zabiegu innym osobom czy podmiotom.
 9. Pełną odpowiedzialność za zabieg ponosi podmiot realizujący zabieg.
 10. W przypadku wystąpienia przeciwskazań do wykonania zabiegu, zabieg nie jest wykonywany, a osobie nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

§5 Korzystanie ze zniżek

 1. Osoby zarejestrowane i zalogowane w programie „Uroda bez Tabu” mogą też korzystać ze zniżek przygotowanych przez Partnerów programu specjalnie na jego potrzeby. Lista aktualnych zniżek znajduje się w zakładce „Zniżki” na portalu UrodabezTabu.pl.
 2. Uczestnik może pobrać specjalny voucher uprawniający do jednorazowej zniżki w wybranej klinice – na voucherze wygeneruje się automatycznie nazwa użytkownika podana przy rejestracji oraz data pobrania. Uczestnik ma 14 dni od daty pobrania na umówienie się na zabieg ze zniżką (data wykonania zabiegu jest ustalana przez Uczestnika bezpośrednio z kliniką/gabinetem podczas umawiania się na zabieg).
 3. Jeden Uczestnik może pobrać jeden voucher uprawniający do zniżki w jednej konkretnej klinice na jeden konkretny zabieg.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Beauty Relations” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warzelnicza nr 25, 03-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 642532. Z Administratorem można się skontaktować przez e-mail: redakcja@wirtualnaklinika.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji akcji, umówienia na zabieg, zamieszczania danych jako danych osób wybranych do zabiegów oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą również w celach promocyjno-marketingowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są regulamin akcji oraz wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie;
  • podmioty z grupy kapitałowej, tj. Beauty Relations Sp. z o.o., Beauty Relations s.c. Iwona Czapran-Muczke, Anna Sobczyńska, Beauty Publishing Anna Sobczyńska, Publicity Iwona Czapran-Muczke, MM Publicity LTD.
 5. Pani /Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 11. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 §7 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i majątkowe do propozycji przesłanych przez uczestników Akcji powinny należeć do uczestników Akcji. Uczestnicy Akcji ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnicy Akcji poprzez udział w Akcji udzielają nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie, zwielokrotnienie i nagrywanie utworu zgłoszonego do Akcji na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, b. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,  c. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, d. dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności na wymogi techniczne związane ze sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniani utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 3. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych elementów zgodnie z postanowienia niniejszego Regulaminu – Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik traci prawo odstąpienia od umowy w momencie realizacji zabiegu.
 2. Uczestnik, który zakupił zabieg lub zgłosił się na bezpłatny zabieg może w terminie 14 dni odstąpić  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Formularz wraz z dalszą instrukcją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres Organizatora lub na adres email Organizatora. Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z  Akcją. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji, reklamację uważa się za uznaną.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w dowolnej formie, za pomocą wiadomości email na adres: program@urodabeztabu.pl,  pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja dotycząca Akcji Uroda bez Tabu”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: · Imię, nazwisko, adres, PESEL Uczestnika · Przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem · Podpis Uczestnika
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Załącznik nr 1
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
/Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta/
……………………………………
……………………………………
……………………………………
/Nazwa i adres portalu/
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług:
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….. .
Data zawarcia umowy*/odbioru* – …………………………………………………………………………….. .
_______________________________________
(Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data i miejscowość – ……………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić